Акумулатори и батерии капацитет
Акумулатори и батерии капацитет, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии капацитет

Капацитет

Този термин обозначава количеството електричество, което може да се получи от дадения акумулатор при разреждане. Капацитетът на акумулатора се измерва в амперчасове (А.h) и представлява от самосебе си мярка на електрохимическите реакции, протичащи в акумулатора в съответствие със закона на Фарадей. Зависимостта на капацитета от значението на разрядния ток за една от стартерните батерии е показана на фигурата Зависимост на капацитета С на акумулаторната - батерия от ток

Акумулатори и батерии капацитет разряден

Разрядният капацитет Ср се нарича това количество електричество в амперчасове, което може да се получи при разреждането на акумулато­ра до допустимото напрежение. Разрядният капацитет се определя от произведението на силата на разрядния ток Iр (А) и продължителността на разряда tp (в часове):   Сp = Ip.tp, А.h.   Количеството електричество, отдадено на акумулатора при зареж­дането му се нарича заряден капацитет. При постоянно значение на зарядния ток Iз зарядният капацитет се определя по формулата   Сз = Iз.tз,  A.h.   Основните фактори, оказващи съществено влияние на капацитета на акумулаторната батерия, са количеството на активните материали в плочите, конструкцията на плочите и тяхното състояние, токът на разреждане, концентрацията на електролита, пористността на активните маси, температурата на електролита.

Количество на активните материали

Съгласно закона на Фарадей 96500 калории преобразуват един грам-еквивалент олово. Тъй като атомното тегло на оловото е 207,2 g, а валентността му в реакцията на отрицателния електрод е 2, еквивалентната маса на оловото е 103,6g. Оттук изчисляваме количеството олово от отрицателния електрод, преминало в оловен сулфат при преминаване на 1 А.h. Тъй като 96500 калории са еквивалентни на 26,8 А.h един амперчас съответства на 3,866 g олово. По същия начин може да се изчисли, че за 1 А.h в реакцията участват 4,463 g оловен двуокис, съдържащ се в положителния електрод. За всяка молекула олово или оловен двуокис се изразходват две молекули сярна киселина от електролита по уравнение (1). Молекулярното тегло на Н24 е равно на 98,076 g и по реакцията на 1 А.h се изразходва 3,66 g киселина.

Конструкция на електродите

Капацитетът се определя от размерите на активните повърхности на плочите. Еднакво количество активна маса може да се заложи в малко число дебели плочи или по-голямо тънки плочи. При еднакви токови натоварвания акумулаторът с тънки плочи, имащ по-развърната повърхност на активната маса и по-малко вътреш­но съпротивление, ще работи в стартерен режим по-добре, отколкото с по-дебели плочи. Количеството на активните маси е значително по-голямо от тео­ретически необходимото за получаване на определен капацитет. Това съотношение характеризира коефициента на използване на активните маси. В оловно-киселинните автомобилни акумулатори той не превиша­ва 0,4. Намаляването на дебелината на плочите го повишават, но при това се снижава срокът на служба на такива акумулатори. Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *